Highlights:

All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा(२०७९-०६-१४) - [ Bid Notice, 2022-09-30 ]

बोलपत्र कागजात तैयार गर्ने सम्बन्धि परिपत्र(२०७९-०५-२१) - [ Bid Notice, 2022-09-06 ]

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट) मालसामान (Goods) प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना । - [ Bid Notice, 2022-08-25 ]

Notice For Short-Listed Consulting Firms - [ Bid Notice, 2022-08-16 ]

e-GP System मा Works 1S2E Online Template अध्यावधिक गरिएको सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-08-02 ]

प्राबिधिक प्रस्ताब पुनरावलोकनको निबेदन दिने व्यबस्था सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-28 ]

NCB Works, Single Stage Two Envelope for above 20 Million July-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-27 ]

सम्झौता बिबरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-26 ]

SBDs परिमार्जन गरिएको संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

SBD for Procurement_of_works_ICB_Two Envelope_revisedonJuly-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

NCB Works, Qualification not Required for up to 20 Million,final -July-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

SBD Procurement of Works, (NCB) ,With Qualification Requirement_For use in NCB works up to NRs.20 MillionJuly-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तालिम तथा अन्तर्क्रिया सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-11 ]

सार्वजनिक खरिद बाहौं संशोधन नियमावली २०७९ - [ Bid Notice, 2022-07-04 ]

Training of Trainers (TOT) मा सहभागिता संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-07-01 ]

Public Procurement Monitoring Office, Tahachal,Kathmandu, Request for Expression Interest (EOI)Publisted in (2079/03/12 to 2079/03/27) - [ Bid Notice, 2022-06-26 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७९/२/२७) - [ Bid Notice, 2022-06-10 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) बन्द रहने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2022-06-09 ]

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना - [ Bid Notice, 2022-05-10 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) बन्द रहने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2022-04-28 ]

Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649