Highlights:

सार्वजनिक निकायहरुमा बिशेष अनुरोध

बिशेष अनुरोध --सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (एघारौ संसोधन) पश्चात सार्वजनिक  खरिद अनुगमन कार्यालयबाट परिमार्जन गरिएको निर्माण सम्बन्धि कार्यहरुको SBD(NCB) र SBD(ICB) का प्रावधानहरु सम्बन्धित बोलपत्रहरुमा समाबेश गरि कार्यन्वयन गर्न-गराउन हुन  सम्पूर्ण सार्वजनिक निकाय हरुलाई अनुरोध गरिन्छ | साथै कुनै प्राविधिक समस्या उत्तपन्न भएमा यस कार्यालयका सूचना प्रबिध विज्ञ श्री सिकेन्द्र कुमार झा (९८४९५४४०८८)  संग सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ |

 


Read all notices, news, events and press releases..