Notice & Circular

 1. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको दक्ष/विज्ञको सूची (रोष्टर) मा नाम समाबेश गर्ने सम्बन्धि सुचना।

 2. Key Activities सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको बारे

 3. खरिद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था सार्बजनिक खरिद ऐन २०७३ अनुकुल संशोधन सम्बन्धमा

 4. e-GP कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

 5. नेपाल सरकारका सचिब बैठकबाट भएका निर्णयहरुको मासिक कार्य प्रगित

 6. श्रीमान मुख्य सचिबज्युको प्रमुख आतिथ्यमा सार्बजनिक खरिद आनुगमन कार्यालय को आ .व 2068/69 को बर्सिक प्�
 7. नयाँ e-GP पोर्टल संचालन भएको सम्बन्धमा
 8. सर्बोच्च अदालतबाट जारी भएको सूचना
 9. सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रथम चौमासिक प्रगित समीक्षा

 10. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुती सम्बन्धी सूचना

 11. निजामती सेवा पुरस्कारको सिफारिस सम्बन्धमा

 12. आ.व.२०७२/७३ का लागि मौजुदा सुचिमा दर्ता भएका व्यक्ति /फर्म /कम्पनि

 13. नेपाल सरकारका सचिब बैठकबाट भएका निर्णयहरुको मासिक (फाल्गुण) कार्य प्रगित

 14. PPA Amendment 2073/3/30

 15. का.सा.मु.फारम मुल्याकन सम्बन्धमा

 16. बोलपत्र सम्बन्धमा

 17. System Down for regular maintenance on  August 16