All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-१२-१२ ) - [ Bid Notice, 2023-03-26 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-१२-०६ ) - [ Bid Notice, 2023-03-20 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-१२-०५ ) - [ Bid Notice, 2023-03-19 ]

विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी अनुरोध (२०७९/१२/०२) - [ Bid Notice, 2023-03-16 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-११-२८) - [ Bid Notice, 2023-03-12 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-११-२६) - [ Bid Notice, 2023-03-10 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-११-२५) - [ Bid Notice, 2023-03-09 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-११-२१ ) - [ Bid Notice, 2023-03-05 ]

राय परामर्श सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण (२०७९-०९-२१) - [ Bid Notice, 2023-01-09 ]

निर्माण व्यवसायीहरुलाई परिपत्र (२०७९-०६-१४) - [ Bid Notice, 2022-09-30 ]

नमुना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात (NCB-Works) संसोधन गरिएको बारे (२०७९ -०६-१४) - [ Bid Notice, 2022-09-30 ]

बोलपत्र कागजात तैयार गर्ने सम्बन्धि परिपत्र(२०७९-०५-२१) - [ Bid Notice, 2022-09-06 ]

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट) मालसामान (Goods) प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना । - [ Bid Notice, 2022-08-25 ]

e-GP System मा Works 1S2E Online Template अध्यावधिक गरिएको सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-08-02 ]

प्राबिधिक प्रस्ताब पुनरावलोकनको निबेदन दिने व्यबस्था सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-28 ]

NCB Works, Single Stage Two Envelope for above 20 Million July-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-27 ]

सम्झौता बिबरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-26 ]

SBDs परिमार्जन गरिएको संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

SBD for Procurement_of_works_ICB_Two Envelope_revisedonJuly-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

NCB Works, Qualification not Required for up to 20 Million,final -July-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649