All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-०८-०१ - [ Press Release, 2021-11-17 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/७/२५) - [ Bid Notice, 2021-11-11 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/७/२३) - [ Bid Notice, 2021-11-09 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/७/१०) - [ Bid Notice, 2021-10-27 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/७/९) - [ Bid Notice, 2021-10-26 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-६-१९ - [ Bid Notice, 2021-10-05 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/६/१९) - [ Bid Notice, 2021-10-05 ]

Armed Police Force, Headquarters, Procurement Division, Letter of Intent - [ Bid Notice, 2021-10-03 ]

Armed Police Force, Headquarters, Procurement Division, Letter of Intent - [ Bid Notice, 2021-10-03 ]

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) भव्यताका साथ मनाऔं - [ Bid Notice, 2021-09-18 ]

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ मा पृष्ठपोषणका लागि अनुरोध - [ General Notice, 2021-09-12 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-५-२३ - [ Press Release, 2021-09-08 ]

प्रेष विज्ञप्ति (१८ औं निजामती सेवा दिवस) - [ Press Release, 2021-09-07 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खरिद इकाई गठन र खरिद योजना जानकारी गराउने सम्बन्धमा | - [ Bid Notice, 2021-08-26 ]

स्टेशनरी एवं कार्यालय सम्बन्धी अन्य मालसामानहरुको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग - [ Bid Notice, 2021-08-19 ]

वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ - [ Bid Notice, 2021-08-19 ]

वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको विषयक प्रेस विज्ञप्ति - [ Bid Notice, 2021-08-19 ]

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण - [ Bid Notice, 2021-08-18 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/४/२४) - [ Bid Notice, 2021-08-08 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति:- २०७८-४-२० - [ Press Release, 2021-08-05 ]