Highlights:

All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-०८-०६ - [ Bid Notice, 2022-11-22 ]

सबै सार्बजनिक निकायलाई परिपत्र (२०७९-०७-२१) - [ Bid Notice, 2022-11-07 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-०७-१४) - [ Bid Notice, 2022-10-31 ]

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-10-31 ]

निर्माण व्यवसायीहरुलाई परिपत्र (२०७९-०६-१४) - [ Bid Notice, 2022-09-30 ]

नमुना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात (NCB-Works) संसोधन गरिएको बारे (२०७९ -०६-१४) - [ Bid Notice, 2022-09-30 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा(२०७९-०६-१४) - [ Bid Notice, 2022-09-30 ]

बोलपत्र कागजात तैयार गर्ने सम्बन्धि परिपत्र(२०७९-०५-२१) - [ Bid Notice, 2022-09-06 ]

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट) मालसामान (Goods) प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना । - [ Bid Notice, 2022-08-25 ]

e-GP System मा Works 1S2E Online Template अध्यावधिक गरिएको सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-08-02 ]

प्राबिधिक प्रस्ताब पुनरावलोकनको निबेदन दिने व्यबस्था सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-28 ]

NCB Works, Single Stage Two Envelope for above 20 Million July-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-27 ]

सम्झौता बिबरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-26 ]

SBDs परिमार्जन गरिएको संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

SBD for Procurement_of_works_ICB_Two Envelope_revisedonJuly-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

NCB Works, Qualification not Required for up to 20 Million,final -July-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

SBD Procurement of Works, (NCB) ,With Qualification Requirement_For use in NCB works up to NRs.20 MillionJuly-22-2022(NEW) - [ Bid Notice, 2022-07-22 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तालिम तथा अन्तर्क्रिया सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2022-07-11 ]

सार्वजनिक खरिद बाहौं संशोधन नियमावली २०७९ - [ Bid Notice, 2022-07-04 ]

Training of Trainers (TOT) मा सहभागिता संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-07-01 ]