Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
सि.वि.एस. इन्टरप्राईजेज 2015-01-13 to 2016-01-12 Other Services Inactive
श्री मानिरा सप्लायर्स , 2014-02-13 to 2015-02-12 Goods Inactive
Ultra Consult , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Design Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Auto Carto Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Welink Consultancy (P) Ltd. , (Genesis/ Welink JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Genesis Consultancy (P)Ltd , (Genesis/ Welink JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
BEAM Consultancy (P) Ltd , (ERMC/NEST/BEAM JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
NEST (P) Ltd. , (ERMC/NEST/BEAM JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
ERMC (P) Ltd , (ERMC/NEST/BEAM JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
CEMECA Consultancy (P) Ltd , (Grird/CEMECA JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Grid Consultancy(P)Ltd. (Grid/CEMEA JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
बज्रयोगिनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनि 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
बि.सि.ट्रेड एण्ड सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
श्री पि.डी. ढुवानी सेवा, 2014-10-09 to 2015-10-09 Goods Inactive
श्री पि.एस.कन्सट्रकसन् एण्ड.सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
All Nepalese Tea and Coffee Centre 2014-08-15 to 2015-08-14 Goods Inactive
बिक्रम खाध स्टोर 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Inactive
शिबम सप्लायर्स (संस्था दर्ता न. २८२२/३०२/०६८/६९) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Inactive
राज सप्लायर्स (संस्था दर्ता न. १४६६/०६७/६८) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np