Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री ग्लोबल ई-गेटवे ) 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
( श्री हाई टेक पायोनियर 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
श्री आमिका ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
( श्री जय ओम 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री टौदह ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
( श्री धर्मेन्द्र 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
चेतन कन्स्ट्रक्सन ) 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
( श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री Commodity First 2017-07-12 to 2018-07-11 Goods Inactive
श्री Liberty International Traiding 2017-07-12 to 2018-07-11 Goods Inactive
श्री देवनारायण/ खाम्पाचे जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री खाम्पाचे ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
श्री लोकवीर /नर सिंह / कालापानी जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» ( श्री लोकवीर 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री नर सिंह 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री कालापानी ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
श्री Constructora Sanjose S.A. 2017-07-12 to 2019-07-11 Other Services Inactive
श्री ब्याहुत कमसिर्यल ट्रेडर्स 2017-05-04 to 2020-05-03 Goods Active
श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन 2017-05-04 to 2020-05-03 Civil Works Active
श्री सुर्य एण्ड सन्स /खानी /पुष्पाञ्जली जे.भी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» ( श्री सुर्य एण्ड सन्स 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री खानी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री पुष्पाञ्जली ) 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
श्री जेनेटिक ट्रेडिंग प्रा.लि. 2017-05-04 to 2020-05-03 Other Services Active
श्री M/S Worldwide Concern Limited 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Inactive
श्री M/S Crown Nepal Enterprises P.Ltd. 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Inactive
श्री क्यानभास प्रेस प्रा.ली. 2017-03-27 to 2018-03-26 Other Services Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
 K.P. Sharma Oli
K.P. Sharma Oli Rt. Hon'ble Prime Minister
Lok Darshan Regmi
Lok Darshan Regmi Chief Secretary
Mohan Krishna Sapkota
Mohan Krishna Sapkota Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Yagyaraj Koirala
Yagyaraj Koirala Joint Secratery 9851142777 / 4030515

Information Officer

Yagyaraj Koirala
Shreedhar Panthee Director pantheeji@gmail.com 9851201377 / 4030546 Ext.219