Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री कुशलदेव निर्माण सेवा, 2022-04-04 to 2023-04-03 Civil Works Active
श्री फैजल एण्ड अफजल कन्स्ट्रक्सन 2022-04-04 to 2023-04-03 Civil Works Active
श्री कर्णाली विल्डर्स 2022-04-04 to 2023-04-03 Civil Works Active
श्री चिराग कन्स्ट्रक्सन 2022-04-04 to 2023-04-15 Civil Works Active
श्री TBEA Energy (India) Private Limited Consortium (Leader) with P P Industries Pvt. Ltd 2022-04-04 to 2025-04-03 Goods Suspend
श्री आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2022-01-20 to 2025-01-19 Civil Works Suspend
श्री शाह निर्माण सेवा, 2022-01-20 to 2023-01-19 Civil Works Active
श्री एस. एन. सी. निर्माण सेवा प्रा.लि., 2022-01-20 to 2023-01-19 Civil Works Active
श्री ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रा.लि 2022-01-20 to 2023-01-19 Other Services Active
श्री डाईग्नोकेम-जय शम्भु जे.भी. 2022-01-20 to 2024-01-19 Goods Active
श्री बरदान कन्सल्टेन्ट एंड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. 2022-01-20 to 2023-01-19 Civil Works Active
श्री बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., 2022-01-20 to 2023-01-19 Civil Works Active
श्री न्यू कोईराला ब्रदर्श ईन्टरप्राईजेज 2022-01-11 to 2023-01-10 Goods Active
श्री प्रवेश अनिरुद जे.भी. 2022-01-11 to 2023-01-10 Civil Works Active
श्री श्रीपाली निर्माण सेवा 2022-01-11 to 2023-01-10 Civil Works Active
श्री सगरमाथा योनटेन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि 2022-01-11 to 2023-01-10 Civil Works Active
श्री राज एण्ड एन-जनउत्थान जे.भी. 2022-01-11 to 2024-01-10 Civil Works Active
श्री इन्डस्ट्रीयल अटोमेसन टेक्नोलोजी प्रा.लि 2022-01-11 to 2023-01-10 Goods Active
श्री भट्टराई विल्डर्श, 2022-01-11 to 2024-01-10 Civil Works Active
श्री एट्लास ईन्जिनीयरिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि 2022-01-11 to 2024-01-10 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np