Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री ड्रिम्स कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री डि.डि.कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री भूमिराज रोशन निर्माण सेवा 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री भैरवी कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री अभिषेक निर्माण सेवा 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री न्यु उषा ईन्टरनेशनल, 2022-06-16 to 2024-06-15 Goods Active
श्री Jagadamba Drilling Company Pvt.Ltd 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री सन्तुष्टि कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री प्रवृक्षा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री Muktinath Rupesh Construction and Suppliers Pvt.Ltd 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री पी यू कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्रेष्ठ निर्माण सेवा 2022-05-11 to 2023-05-10 Civil Works Active
श्री SH Infratech Pvt.Ltd. (SHIL)-Pacific Builders Pvt.Ltd. (Pacific) JV 2022-05-11 to 2025-05-10 Civil Works Suspend
श्री मिलेनियम शंकरमाली जे.भी. 2022-05-11 to 2024-05-10 Civil Works Suspend
श्री गोल्डफिस ईन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. 2022-05-11 to 2023-05-10 Civil Works Active
श्री G.Y. Construction Pvt.Ltd. (जी.वाई कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.), 2022-05-11 to 2023-05-10 Civil Works Active
श्री एशियन लेदर ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि./मोर्डन सुज प्रा.लि. जे.भी 2022-05-11 to 2025-05-10 Goods Active
श्री आत्रेय निर्माण सेवा प्रा.लि 2022-05-11 to 2024-05-10 Civil Works Suspend
श्री तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2022-04-04 to 2023-04-03 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np