Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
Huizhou Zhongcheng Electronic Technalogy Co.Ltd 2019-07-20 to 2022-07-19 Goods Active
श्री दाउन्ने इन्जिनियरिंग विल्डर्स प्रा.लि. 2019-07-20 to 2022-07-19 Civil Works Active
श्री क्रिस्टल निर्माण सेवा 2019-07-20 to 2020-07-19 Civil Works Inactive
श्री जि. एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Active
श्री थोदुङ्ग/ अजम्बर /शिबराम जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री द कन्चनजंघा /लामा बिल्डर्स जे.भी. 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Active
श्री लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जे.भी 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Inactive
श्री लोहनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुचि जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री जोशी ब्रदर्श 2019-06-15 to 2021-06-14 Goods Active
श्री बुस्ती निर्माण सेवा 2019-06-15 to 2020-06-14 Civil Works Inactive
श्री आर.बि. सप्लायर्स 2019-06-15 to 2020-06-14 Goods Inactive
श्री पी.आर.निर्माण सेवा 2019-05-17 to 2019-08-27 Civil Works Inactive
श्री सिता निर्माण सेवा 2019-05-17 to 2020-05-17 Civil Works Inactive
श्री एम.के./ श्रिस्टी जे.भी 2019-05-17 to 2022-05-16 Civil Works Active
श्री नेपाल स्वाभिमान प्रा.ली. 2019-05-17 to 2022-05-16 Goods Active
श्री नेशनल वयोमेडिकल प्रा.ली. 2019-05-17 to 2022-05-16 Goods Active
श्री Central China Power Grid International Economic & Trade Co. Ltd. 2019-05-17 to 2022-05-16 Civil Works Active
श्री China Shanix Construction Engineering (Group) Corporation 2019-05-17 to 2022-05-16 Civil Works Active
श्री दिनेश कन्स्ट्रक्सन 2019-05-17 to 2021-05-16 Civil Works Active
श्री एल.जि.ए. कन्स्ट्रक्सन, 2019-04-23 to 2021-04-22 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np