Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री कैलाश निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री जोडदार निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री हरि निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री विनम्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री राजपुत कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री राजेन्द्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री महामाया बिल्डर्स 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री मा गंगा निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री माँ गायत्री कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री लक्की कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री नरसिंह ) 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
( श्री देवनारायण 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा ) 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
( श्री एच बि.के. 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री शिवलाल एण्ड सन्स ) 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
( श्री रन्जिका 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री नर सिंह 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री ग्लोबल ई-गेटवे ) 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
( श्री हाई टेक पायोनियर 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
श्री आमिका ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np