Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
Grid Consultancy(P)Ltd. (Grid/CEMEA JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
बि.सि.ट्रेड एण्ड सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
Shree Sama Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Abhay Trade Link 2013-05-17 to 2014-05-16 Goods Inactive
Premium fuels 2013-02-24 to 2014-02-23 Goods Inactive
Radha Surgical Trade Center 2013-01-24 to 2014-01-23 Goods Inactive
K. & S. Enterprises 2017-11-03 to 2018-10-05 Goods Inactive
Shree Bhagawati Traders & Shambhu Bharati 2011-07-08 to 2014-07-08 Goods Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np