Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री माँ गायत्री कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री लक्की कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री नरसिंह ) 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
( श्री देवनारायण 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा ) 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
( श्री एच बि.के. 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री शिवलाल एण्ड सन्स ) 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
( श्री रन्जिका 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री नर सिंह 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री ग्लोबल ई-गेटवे ) 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
( श्री हाई टेक पायोनियर 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
श्री आमिका ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
( श्री जय ओम 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री टौदह ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
( श्री धर्मेन्द्र 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
चेतन कन्स्ट्रक्सन ) 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
( श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री Liberty International Traiding 2017-07-12 to 2018-07-11 Goods Inactive
श्री देवनारायण/ खाम्पाचे जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री खाम्पाचे ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
श्री लोकवीर /नर सिंह / कालापानी जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
» ( श्री लोकवीर 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
» श्री कालापानी ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np