श्री United Agro Engineering Pvt. Ltd., कोहलपुर-09, बाँके

Form/Company Name: श्री United Agro Engineering Pvt. Ltd., कोहलपुर-09, बाँके
Address: कोहलपुर-09, बाँके
Type: Goods
Start Date: 2023-03-13
End Date: 2024-03-13
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने
गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुलाई देहायको अवधिसम्म कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण
 व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति: श्री सुरेश कुमार बुढाथोकी )
( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम : श्री खैरहनी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको
कार्यालय, खैरहनी, चितवन ।

Show All
Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649