Highlights:

श्री Johnson Construction and Suppliers pvt.Ltd बुद्धनगर, काठमाण्डौ ।

Form/Company Name: श्री Johnson Construction and Suppliers pvt.Ltd बुद्धनगर, काठमाण्डौ ।
Address: बुद्धनगर, काठमाण्डौ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2022-08-24
End Date: 2023-08-23
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने
गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुलाई देहायको अवधिसम्म कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण
 व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


(मुख्य व्यक्ति: : श्री विनोद गौतम))

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग,
सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन
कार्यालय, सानो गौचरन, काठमाण्डौ)

 

Show All
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649