श्री जि. के./रेहान एण्ड सुन्दरा जे. भी.

Form/Company Name: श्री जि. के./रेहान एण्ड सुन्दरा जे. भी.
Address: पञ्चकन्या-४, नुवाकोट
Type: Goods
Start Date: 2021-09-08
End Date: 2022-09-07
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री प्रज्वल कार्की।)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री शिवपुरी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, शेरावगर, नुवाकोट।)

 

(सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट रिट  नं. ०७८-WO-०३३१ मा मिति २०७८/०७/१० को पेशी तोकी सोको जानकारी विपक्षी समेतलाई दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु | उक्त छलफल नभए सम्मका लागि विपक्षी नं २ को मिति २०७८/०५/२२ को निर्णय बमोजिम अल्पकालीन  अन्तरिम आदेश  तथा  यस कार्यालय (सचिवस्तर) को मिती २०७८/०७/०८ को निर्णय बमोजिम  हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All