Highlights:

श्री Kamla Polythene & Plastic Industries Pvt. Ltd

Form/Company Name: श्री Kamla Polythene & Plastic Industries Pvt. Ltd
Address: Bhanu Chowk, Janakpur
Type: Goods
Start Date: 2021-07-06
End Date: 2022-07-05
Cause:

 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री B. N. Mahto)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री  शंखरापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ।)

Show All