Highlights:

पारस निर्माण सेवा

Form/Company Name: पारस निर्माण सेवा
Address: व्यास-५, तनहुँ।
Type: Civil Works
Start Date: 2021-05-31
End Date: 2022-05-30
Cause:

 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री कृष्‍ण नारायण श्रेष्‍ठ।)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री मर्स्याङ्‍दी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भुलभुले, लमजुङ।)

Show All