श्री जय बुलन्द निर्माण कम्पनि प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री जय बुलन्द निर्माण कम्पनि प्रा.ली.
Address: बानेश्वर , काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2021-03-06
End Date: 2022-03-05
Cause:
 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री लेखनाथ बराल     )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री फेदीखोला गाउँपालिका  गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ,स्यांग्जा  |)

 

Show All