श्री Asian Ultra Energy Pvt.Ltd.

Form/Company Name: श्री Asian Ultra Energy Pvt.Ltd.
Address: बिराटनगर म. न.पा.-१४
Type: Goods
Start Date: 2021-03-06
End Date: 2022-03-05
Cause:
 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री सुजन थापा    )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री पाख्रीबास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ,धनकुट्टा  |)

 

Show All