M/S Wora Intertrade Co. Ltd., Thailand र M/S B.S. Trade International, ढुङ्गेअड्डा, काठमाण्डौ

Form/Company Name: M/S Wora Intertrade Co. Ltd., Thailand र M/S B.S. Trade International, ढुङ्गेअड्डा, काठमाण्डौ
Address:
Type: Goods
Start Date: 2020-11-21
End Date: 2021-11-20
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री भुपेन्द्र सिंह)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री नेपाली सेना, सम्भाररथी विभाग, जंङ्गी अड्डा, काठमाण्डौ ।)

Show All