श्री चमैता निर्माण सेवा

Form/Company Name: श्री चमैता निर्माण सेवा
Address: इलाम ठेक्का नं ३ र ४
Type: Civil Works
Start Date: 2020-07-29
End Date: 2021-07-28
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री विरेन्द्र कुमार गुरुङ )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री इलाम नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, इलाम  ।)

Show All