श्री उन्नति निर्माण सेवा,

Form/Company Name: श्री उन्नति निर्माण सेवा,
Address: दिपायल सिलगढी न.पा.–६, डोटी ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-03-07
End Date: 2021-03-06
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

(मुख्य व्यक्ति :- श्री गणेश बहादुर मलासी)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री के.आई. सिंह गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वायल, डोटी ।

 

(सम्मानित अदालतको  आदेश  तथा  यस कार्यालयको मिती २०७७/३/२५ को निर्णय बमोजिम  हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All