श्री बारा कन्स्ट्रक्सन,

Form/Company Name: श्री बारा कन्स्ट्रक्सन,
Address:
Type: Civil Works
Start Date: 2020-02-17
End Date: 2021-02-16
Cause:
 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री मेलुङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भेड्पु, दोलखा । 

Show All