श्री होराइजन बिल्डर्स

Form/Company Name: श्री होराइजन बिल्डर्स
Address: पोखरा म.न.पा.-१७,कास्की
Type: Civil Works
Start Date: 2019-11-26
End Date: 2020-11-25
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  हिरामणि पोख्रेल  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री पोखरा महानगरपालिका , नगर कार्य पालिकाको कार्यालय,पोखरा ,कास्की ।)

 

Show All