लोकविर / नरसिंह / कालापनी जे.भी.

Form/Company Name: लोकविर / नरसिंह / कालापनी जे.भी.
Address:
Type: Civil Works
Start Date: 2019-08-13
End Date: 2020-07-23
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- महाकाली, पथरैया, सिंचाई, व्यवस्थापन डिभिजन ,महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर )

Show All