श्री Central China Power Grid International Economic & Trade Co. Ltd.

Form/Company Name: श्री Central China Power Grid International Economic & Trade Co. Ltd.
Address: China
Type: Civil Works
Start Date: 2019-05-17
End Date: 2022-05-16
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-   श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौडा-भरतपुर-बर्धघाट २२० के.भी.प्रशारण लाईन आयोजना, हेटौडा, मकवानपुर |)

Show All