श्री जी. एम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि

Form/Company Name: श्री जी. एम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि
Address: गोंगबु काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2019-02-23
End Date: 2022-02-22
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री जिल्ला प्रशसन कार्यालय , काभ्रेपलाञ्चोक   )

Show All