श्री (SBA) एस. बि.ए./प्रगति जे.भी.

Form/Company Name: श्री (SBA) एस. बि.ए./प्रगति जे.भी.
Address: कपन -१ काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2019-02-23
End Date: 2021-02-22
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग , क्षेत्रीय अनुगमन तथा स्परिवेक्षण  कार्यालय ,सिनामंगल ,काठमाडौँ  )

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार हाललाइ कलो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई
जानकारी गराईन्छ)

Show All