श्री कैलाशपति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली

Form/Company Name: श्री कैलाशपति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली
Address: पन्चंकन्या-७,नुवाकोट
Type: Civil Works
Start Date: 2019-01-17
End Date: 2020-01-16
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग , डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ  )

Show All