Coastal-Pappu J.V.

Form/Company Name: Coastal-Pappu J.V.
Address: Tinkune,Kathmandu
Type: Civil Works
Start Date: 2019-03-23
End Date: 2022-03-22
Cause:

सार्वजनिक खरिद  ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री सिक्टा सिचाई आयोजना ,नेपालगञ्ज बाँके  )

 

 

 


 

Show All