श्री सर्बउद्धार /फ्रेन्ड्स जे.भी. काठमाडौँ

Form/Company Name: श्री सर्बउद्धार /फ्रेन्ड्स जे.भी. काठमाडौँ
Address: काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2018-10-30
End Date: 2021-10-29
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All