श्री इशान कन्सट्रक्सन प्रा. लि. काठमाण्डौ

Form/Company Name: श्री इशान कन्सट्रक्सन प्रा. लि. काठमाण्डौ
Address: काठमाण्डौ
Type: Civil Works
Start Date: 2018-10-13
End Date: 2019-10-13
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 
(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुर, चितवन  )
सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /
 
(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुर, चितवन  )
Show All