थोदुंग /बौद्ध जे.भी.

Form/Company Name: थोदुंग /बौद्ध जे.भी.
Address:
Type: Civil Works
Start Date: 2018-09-10
End Date: 2019-09-09
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार हाललाइ कलो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा मिति २०७५/६/२३ को निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ)

Show All