श्री M/S J.B.M International Pvt.Ltd.

Form/Company Name: श्री M/S J.B.M International Pvt.Ltd.
Address: दर्ता नं. ९०८७८/०६८/०६९ (काठमाडौँ)
Type: Goods
Start Date: 2018-05-29
End Date: 2021-05-28
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-( श्री नेपाली सेना ,सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय , सम्भारथी विभाग , जंगी अड्डा )

Show All