श्री गौरब निर्माण सेवा ,

Form/Company Name: श्री गौरब निर्माण सेवा ,
Address: बनलेक डोटी (ईजाजत पत्र नं. ८५/०६७/०६८ )
Type: Civil Works
Start Date: 2018-05-08
End Date: 2020-05-07
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री जल उत्पन्न प्रकोप ब्येबस्थापन  डिभिजन -२३ डोटी   )

Show All