धरेमेंद्र निर्माण सेवा प्रा.ली ( प्यान नं. ३००००३३०७ )

Form/Company Name: धरेमेंद्र निर्माण सेवा प्रा.ली ( प्यान नं. ३००००३३०७ )
Address: बौद्ध -६ , काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2018-05-01
End Date: 2020-11-08
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री डिभिजन सडक कार्यालय , प्युठान   )

Show All