(क) श्री नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली.

Form/Company Name: (क) श्री नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली.
Address: का.मा.न.पा.३१ काठमाडौँ दर्ता नं.३८०३९
Type: Civil Works
Start Date: 2017-12-17
End Date: 2019-12-16
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All