श्री निकेत निर्माण सेवा

Form/Company Name: श्री निकेत निर्माण सेवा
Address: जलेश्वर -४ महोतरी (सस्था दर्ता नं. २४१०/४१/०६५/०६६)
Type: Civil Works
Start Date: 2017-12-17
End Date: 2018-12-16
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All