त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायेर्स

Form/Company Name: त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायेर्स
Address: मुर्मा -१ कालिकोट (सस्था दर्ता नं. ३२४/१९७/०६४/६५)
Type: Civil Works
Start Date: 2017-12-17
End Date: 2018-12-16
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतबाट मिति २०७४।१०।१९ गतेको अन्तरिम आदेश को प्रतिलिपि अनुसार हाललाइ कलो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरियेको व्यहोरा मिति २०७४।११।१० को निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ)

 

Show All