फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. (इजाजत नं. १६५२)

Form/Company Name: फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. (इजाजत नं. १६५२)
Address: चरिकोट,दोलखा
Type: Civil Works
Start Date: 2017-12-08
End Date: 2018-12-07
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All