श्री डिलक्स सरसफाई प्रा.ली. (इजाजत नं. १३७७९५/०७२-७३)

Form/Company Name: श्री डिलक्स सरसफाई प्रा.ली. (इजाजत नं. १३७७९५/०७२-७३)
Address: चावहिल ,काठमाडौँ
Type: Other Services
Start Date: 2017-12-01
End Date: 2020-11-30
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All