श्री Constructora Sanjose S.A.

Form/Company Name: श्री Constructora Sanjose S.A.
Address: Ronda de Ponienet:no:11 28760 Tres Contos, Madrid, SPAIN
Type: Other Services
Start Date: 2017-07-12
End Date: 2019-07-11
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All