श्री सुर्य एण्ड सन्स /खानी /पुष्पाञ्जली जे.भी

Form/Company Name: श्री सुर्य एण्ड सन्स /खानी /पुष्पाञ्जली जे.भी
Address: बानेस्वर
Type: Civil Works
Start Date: 2017-05-04
End Date: 2018-05-03
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको मिति २०७४।२।१६ गते सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७४/०१/१९ को निर्णय तथा २०७४/०१/२१ को  अन्तरिम आदेश अनुसार हाललाइ कलो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरियेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ )

 

Show All