श्री साठीबारी जनरल ओभरटेक बिजनेश

Form/Company Name: श्री साठीबारी जनरल ओभरटेक बिजनेश
Address: बानेश्वर १० काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2017-03-27
End Date: 2020-03-26
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All