श्री जगदम्बा /नरसिंह /कालापानी जे.भि.

Form/Company Name: श्री जगदम्बा /नरसिंह /कालापानी जे.भि.
Address: का.मा.न.पा. -३३ , काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2017-02-17
End Date: 2018-02-16
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

२०७४/२/३० को आदेश अनुसार (सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको पत्र च.न.७४०५-२१७३९७ मिति २०७४।०३।०४ गतेको पत्र बमोजिम  हाललाइ कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरियेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ )

 

 

 

Show All