श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन

Form/Company Name: श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन
Address: सुबिधानगर का.म.न.पा., काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2016-12-24
End Date: 2019-12-23
Cause:

सार्बजनिक खरिद एन २०६३ को दफा ६३  (१) (ख ) बिपरित कार्य गरेकोले सार्बजनिक खरिद एन २०६३ को दफा १ (ख)बमोजिम ,दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All