प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स

Form/Company Name: प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स
Address: खलंगा ७ , जाजरकोट
Type: Civil Works
Start Date: 2016-09-26
End Date: 2019-09-25
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All