श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली.
Address: फिदिम १ , पाँचथर
Type: Civil Works
Start Date: 2016-09-26
End Date: 2019-09-25
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको मिति २०७३।०७।०९ गतेको अन्तरिम आदेश अनुसार हाललाइ कलो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरियेको व्यहोरा मिति २०७३/०८/१० को निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ )

 

Show All