श्री पि.पि.निर्माण सेवा

Form/Company Name: श्री पि.पि.निर्माण सेवा
Address: पोखरीचौरी ८ ,काभ्रेपलाञ्चोक
Type: Civil Works
Start Date: 2016-07-27
End Date: 2019-07-26
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

सम्मानीत उच्च अदालत पाटनको उत्प्रेषणको आदेशले यस कार्यालयको मिति २०७३/४/११ मा भएको उक्त्त कालो सूचीमा राख्ने निर्णय बदर भएकोले सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ

 

Show All