जय शम्भु मल्टि परपोज कम्पनि प्रा लि

Form/Company Name: जय शम्भु मल्टि परपोज कम्पनि प्रा लि
Address: रबिभवन काठमान्डौ
Type: Civil Works
Start Date: 2016-02-14
End Date: 2018-02-13
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(सम्मानित पुनराबेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।१८ गतेको आदेश अनुसार हाललाइ कलो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरियेको)

Show All